• Galego
 • Español
Inicio >> Aula >> Ciclos formativos >> Instalacións eléctricas e automáticas

Nesta ligazón podes consultar o currículo oficial do ciclo medio de Instalacións Eléctricas e Automatismos

Duración: 2.000 horas (2 cursos académicos e 410 horas de F.C.T.)

Módulos 1º curso:

 • Automatismos industriais
 • Electrónica
 • Electrotecnia
 • Instalacións eléctricas interiores
 • Formación e orientación laboral

 

Módulos 2º curso:

 • Instalacións de distribución
 • Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios
 • Instalacións domóticas
 • Instalacións solares fotovoltaicas
 • Máquinas eléctricas
 • Empresa e iniciativa emprendedora

 

Competencias xerais:

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.